Kontakt i lokalizacja

Przysiółek Trzonki,
Turystyka Wiejska, Mazury
Jankowska Halina
Trzonki 39
12-200 Pisz
przysiolektrzonki@interia.pl
tel 505 172 472

Potwierdzeniem dokonanej rezerwacji jest wpłacenie zadatku 50% wartości pobytu na konto:

56 1020 5558 0000 8102 3062 8487 Bank Inteligo

Pozostałą wartość pobytu płatne gotówką przy zameldowaniu. Zadatek jest zwracany
w całości w razie anulowania rezerwacji do 14 dni przed planowanym przyjazdem.

 


Pokaż Przysiółek Trzonki na większej mapie

 

REGULAMIN

§ 1
Dobę hotelową rozpoczynamy o godz. 14.00, kończymy o godz. 11.00. Rezerwacja może zostać zgłoszona pocztą elektroniczną lub osobiście  z zastrzeżeniem, że dokonanie rezerwacji uznaje się za skuteczne dopiero z chwilą wpłacenia przez Państwa zadatku oraz potwierdzeniem rezerwacji (także ustnie) przez Przysiółek Trzonki.
§ 2
Dokonanie wpłaty zadatku jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz potwierdzeniem zawarcia umowy handlowej o świadczenie usług turystycznych. Rezerwując pobyt wchodzą Państwo w bezpośredni (prawnie wiążący) stosunek umowny z naszą firmą. Podstawę prawną wiążącą strony stanowi Ustawa o Usługach Turystycznych.
§ 3
Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w uzgodnionym terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wstępnej rezerwacji w wysokości co najmniej 50% ceny pobytu, chyba, że organizator wskaże inaczej.
§ 4
Brak wpływu zadatku w uzgodnionym terminie 7 dni oznacza rezygnację z rezerwacji i powoduje automatyczne wykreślenie z prowadzonego w Przysiółku Trzonki systemu rezerwacji oraz uznanie, że pomiędzy stronami nie doszło do zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych.
§ 5
Za zamówione usługi turystyczne, pomniejszone o wartość zadatku, należy zapłacić najpóźniej w dniu przyjazdu  gotówką, względnie przelewem bankowym na rachunek bankowy (w tym przypadku prosimy o okazanie kopii dokonanego przelewu bankowego).
§ 6
Brak potwierdzenia dokonania pełnej zapłaty należnego wynagrodzenia najpóźniej w dniu przyjazdu na pobyt uprawnia Agroturystykę Przysiółek Trzonki do natychmiastowego odstąpienia od umowy i wstrzymania realizacji świadczeń, będących przedmiotem umowy o świadczenie usług turystycznych.
§ 7
Nasi Goście mogą w każdej chwili zrezygnować z dokonanej wcześniej rezerwacji lub pobytu, jednak w każdym przypadku zgodnie z art. 394 kodeksu cywilnego wniesiony zadatek przepada – jest to kwota bezzwrotna. Utrata zadatku może nastąpić także, jeśli bez uzgodnień w dniu przyjazdu nie dokonacie Państwo pełnej zapłaty, a Przysiółek Trzonki skorzysta z przysługującego mu prawa do natychmiastowego odstąpienia od zawartej umowy.
§ 8
W przypadku odstąpienia od umowy w terminie krótszym niż miesiąc od planowanego pobytu  Agroturystyka Przysiółek Trzonki ma prawo dochodzenia należności równej utraconym dochodom w wysokości należnego pełnego wynagrodzenia za okres rezerwacji. W przypadku odstąpienia od umowy po terminie rozpoczęcia planowanego pobytu nie z winy organizatora, Agroturystyka Przysiółek Trzonki zatrzymuje należność za cały pobyt. Odwołanie rezerwacji na zasadach podanych powyżej powinno nastąpić pisemnie (listem poleconym lub pocztą elektroniczną e-mail).
§ 9
Wszelkie spory wymagające rozstrzygnięć sądowych będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby firmy Agroturystyka Przysiółek Trzonki – Sąd Rejonowy w Piszu.

 

Regulamin pobytu w przejściowym okresie obowiązywania obostrzeń związanych z zagrożeniem koronawirusem SARS-Cov-2

Szanowni Goście!

Zgodnie z zaleceniami GIS w sprawie funkcjonowania kwater wiejskich i gospodarstw agroturystycznych w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia tym wirusem zarówno Państwa jak i nas domowników, podjęliśmy procedury bezpieczeństwa i prosimy o przestrzeganie poniższego regulaminu.

W celu zminimalizowania ryzyka wzajemnego zakażenia się koronawirusem wśród Gości prosimy o:

- noszenie osłon nosa i ust w kontaktach z osobami spoza rodziny,

- utrzymywanie bezpiecznej odległości w kontaktach z innymi gośćmi (rekomendowane 2 m),

- częste, regularne i dokładne mycie rąk oraz ich dezynfekowanie,

- niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu,

- bezwzględny zakaz przyjmowania osób spoza obiektu, jako swoich gości,

- w przypadku wystąpienia niepokojących objawów należy skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o podejrzeniu zakażenia koronawirusem. Prosimy jednocześnie o poinformowanie o takiej sytuacji gospodarza obiektu pod nr 606-456-125.

W celu zminimalizowania kontaktów bezpośrednich z domownikami prosimy o samodzielne:

- wietrzenie pokoi i holu,

- utrzymanie w czystości pokoi i toalet oraz ich dezynfekowanie; środki czystości znajdują się w łazienkach,

- regularne zmywanie i dezynfekowanie płaskich powierzchni jak: blaty, stoły, parapety, poręcze krzeseł

- segregowanie śmieci

- w kontaktach osobistych korzystanie ze środków do dezynfekcji rąk, maseczek ochronnych, rękawic jednorazowych oraz wrzucanie zużytych do specjalnie oznakowanych pojemników.

Zasady ogólne:

- nieudostępnianie środków dezynfekujących dzieciom,

- każdorazowo przed wejściem do obiektu korzystanie z pojemnika do dezynfekcji rąk

Środki bezpieczeństwa wprowadzone w naszym obiekcie w przejściowym okresie obowiązywania obostrzeń związanych z zagrożeniem koronawirusem.

- przy wejściu do obiektu umieszczone są dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk a przy dozownikach instrukcje dezynfekcji.

- każdej łazience wywieszone są: instrukcja dot. mycia rąk

- pomieszczeniach, ogólnodostępnych prowadzona jest bieżąca dezynfekcja powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów.

- pokojach przeznaczonych do wyłącznej dyspozycji gości w trakcie całego pobytu gospodarze nie prowadzą żadnych prac porządkowych. Prace porządkowe i dezynfekcję w tych pomieszczeniach prowadzą wyłącznie sami goście.

- obiekcie panuje bezwzględny zakaz przebywania osób postronnych.

- po każdym zakończonym pobycie gości prowadzone jest sprzątanie pokoju i dezynfekcja wszystkich powierzchni dotykowych (w tym oparcia krzeseł), sprzętu i łazienki oraz gruntowne wywietrzenie pomieszczenia.

- gospodarze podczas kontaktu z gośćmi oraz podczas sprzątania używają maseczek, rękawiczek, a w razie potrzeby jednorazowych fartuchów z długim rękawem.

- pościel i ręczniki prane w temperaturze min. 60º C z dodatkiem detergentu.

- przestrzeń ogólnodostępna obiektu jest na bieżąco wietrzona. Wietrzenie indywidualnych pokoi zaleca się gościom lecz w trakcie pobytu gospodarze tej czynności nie prowadzą.

Obiekt nie prowadzi żywienia.

Obiekt udostępnia bezpłatnie rowery, które są dezynfekowane przed każdym użyciem.

Numery telefonów do służb medycznych i aptek znajdują się w holu głównym.

Informujemy że dokonujemy wszelkich starań aby sprostać nałożonym obowiązkom. Biorąc jednak pod uwagę niepokojące informacje o stanie pandemii COVID-19 oraz fakt, że w naszym obiekcie może przebywać jednocześnie kilka osób z różnych części Polski, w okresie przejściowym, przed zakwaterowaniem będziemy prosić Państwa o podpisanie oświadczenia w formie papierowej o treści, jak poniżej. Brak zgody na podpisanie oświadczenia, ze względu na bezpieczeństwo naszych gości i nas gospodarzy uniemożliwi dokonanie rezerwacji i przyjęcia do naszego obiektu.

 

OŚWIADCZENIE

związane z panującą epidemią COVID-19

Ja niżej podpisany/a oświadczam w imieniu własnym, jak i wszystkich osób, w imieniu których dokonuję rezerwacji, że:

- nie jestem poddany/a kwarantannie, izolacji (osoba chora na Covid-19), ani też zakażona SARS CoV-2,

- jeśli przebywałem/am na kwarantannie, to posiadam zaświadczenielub wynik testu, iż jestem zdrowy/a,

- będę ściśle przestrzegał/ła regulaminu pobytu w obiekcie i stosował/ła się do wszystkich zaleceń, mających wpływ na moje bezpieczeństwo zdrowotne,

- w przypadku zdiagnozowania zakażenia koronawirusem lub zakażenia, którejkolwiek z osób przeze mnie reprezentowanych w okresie pobytu w Turystyce Wiejskiej w Trzonkach FHU Halina Jankowska, nie będę rościć pretensji w stosunku do właścicieli obiektu,

- w przypadku zakażenia koronawirusem i związanym z tym nakazem służb GIS pozostania na kwarantannie bądź izolacji w tym obiekcie, zobowiązuję się do pełnego pokrycia kosztów za dodatkowe dni pobytu.

 

data: ……………… imię i nazwisko ………………………

…………………………

podpis

adres zamieszkania:………………………

tel.: …………………………

Powyższe dane osobowe są pozyskiwane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Poprzez złożenie podpisu na niniejszym świadczeniu wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych potrzebnych w razie zachorowania dla GIS, prowadzącego niezbędne czynności w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa oraz do realizacji umowy rezerwacji pobytu."

 

Mamy nadzieję że wprowadzone zasady przyjmiecie Państwa jako gwarancję bezpiecznego wypoczynku.

Wszystkie wpłacone zadatki na pobyt w okresie pandemii oraz w przejściowym okresie, obowiązywania obostrzeń związanych z zagrożeniem COVID – 19, w przypadku odwołania rezerwacji będą uznawane jako zdatek na poczet innego, dostępnego i uzgodnionego pomiędzy stronami terminu

Nasz obiekt jest zwolniony z VAT i ze względu na formę działalności wystawia faktury tylko na osoby fizyczne.

Regulamin udostępniania rowerów

Swoim gościom bezpłatnie udostępniamy rowery.

- rowery przed każdym wydaniem są dezynfekowane.

- jakiekolwiek uszkodzenia zauważone przed wyjazdem, bądź po powrocie należy zgłosić gospodarzowi.

- koszty związane z wymianą naturalnie zużywających się podzespołów ponosi właściciel obiektu.

- koszty związane z rażąco niewłaściwym użytkowaniem rowerów ponosi wypożyczający.

Życzymy miłego pobytu Przysiółek Trzonki.